තුරු ලතා

            තුරු         ලතා
            ලොව       පුරා
            ඇති        නිසා
            දේ       සොබා

            එම         නිසා
            දින         පතා
            රැක        බලා
            ගමු         ඉතා

           කුස          පුරා
           ගිනි         නිවා
           ගස්         සිනා
           සෙයි      බලා

           කට          පුරා
           ගුණ        වයා
           කොළ     කඩා
           ලනු         එපා

           නිති         පතා
           බත්        කකා
           ගස්          දිහා
           ඇස්    නොලා

           නොව     වහා
           සිත්     යොමා
           ලොල්     වඩා
           ගනු        මනා

          රට           පුරා
          ගස්          වවා
          නෙත්      පියා
          ගනු      සොඳා

          තුරු        ලතා
          ලොව      පුරා
          ඇති        නිසා
          දේ      සොබා


ලිව්වේ : වීරයා මාමා       
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails