ගලා බසින ලොකු ගඟවල් අතරේ...
පුංචි දිය බිඳක් මං
මම ඉන්නා ලොකු ගංගාවේ
පාලුවක් දැනෙයි මගේ පුංචි හිතට..

ලොකු ලොකු ගංගා හැදෙන්න
මම වගේ පුංචි දිය බිඳක් ඕනෑමයි
එය නොදන්න ලොකු ගංගා - ආඩම්බර පානවා
නරක අයට කවදාවත් ජය ගන්නට බෑ..

මනුරි විහංගා
3 ශ්‍රේණිය
ත්‍රි/පදවියාය මහා විද්‍යාලය

මනුරි විහංගාමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| | edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails