තැටි දෙකක් මැද්දේ
උඩ කටුවකි ඇත්තේ
කවදාවත් මිතුරේ
පැත්තක් නෑ ගත්තේ

උස් මිටිකම් අතරේ
බර වැඩි ගොඩ බරවේ
අනිත් පැත්ත ඔස්සේ
සමබර කොට හිනැහේ

පොළට ගියොත් දකිතේ
නැතිය කිසිත් සද්දේ
තමන් වැඩ් නිසිසේ
ඉටු කරලයි පෙරසේ

ලිව්වේ - වීරයා මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails