මූදු සිප්පි

සිප්පියේ සිප්පියේ මෙහි එන්න
මහ මූද ගැන කියන ගීයකුත් ගෙන එන්න
මහ මූදෙ රැළි ගැනත් කොරල් දූපත් ගැනත්
නිදහසේ පියාඹන මූදු ලිහිණින් ගැනත්

ගැඹුරු මූදෙ ඉන්න ලොකු තල්මසුන් ගැනත්
සිනිඳු කුඹ ගස් බැන්ද මූදේ යන නැව් ගැනත්
වරල් වලිගය රිදී දිය කිඳුරියන් ගැනත්
මහ මූද ගැන කියන ගීයකුත් මට අරන්

ඩොරති වයිට්ෆීල්ඩ් ලියූ "කැරිබියන් සුළඟ" කවි පොතෙන්
පරිවර්තනය -ප්‍රශංසනී පරණවිතාන

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails