හොයි හොයි…...// හෝයි/// හෝයියා

හොයිය මලේ හෝයියා
හොයි ඇඳපන් හෝයියා
ගොඩ ගන්නට හෝයියා
හෝයියා .. හෝයියා ..
හෝයියා ..හෝයියා //

කොළඹ යනවා මාලු
ඔහෙ ඇදපන් යාලු
මඩියත් තද වීලු
බරටම දැණුනීලු

අර පනිනව මාලු
දැල මත නැත පාලු
යවතැකි තව ගාලු
හොයි ඇදපන් යාලු

හුරුල්ලො කටුවල්ලෝ
තොණ්ඩයො කාරල්ලෝ
බොල්ලෝ කාරල්ලෝ
ඉන්නව ලොකු දැල්ලෝ

පුලුන්නො පන්නාවෝ
කලන්දො කට්ටාවෝ
මරන්දො අයිරාවෝ
නගරයො පොර කෑවෝ

පුල්ලි අන්ජිලාවෝ
මඩුවො කුම්බලාවෝ
මරලු වෙංගනාවෝ
මේ හැම ගොඩ ආවෝ

හොයි/ හොයි// හෝයියා
හෝයියා/හෝයියා // හෝයියා

(ධීවර ගීතයක්)
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails