මහ පුදුමෙකි - මලෙක මලකි
නැහැ එහි සකි - සමනළයෙ කි

කුමාරතුංග මුනිදාස
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails