මී මැස්සා - එහි බැස්සා
මල උස්සා - බල ගස්සා

ගොඩ ඉතා - ලොකු සතා
බලවතා - දළ ඇතා

ලොල් වඩමු - මල් කඩමු
වැල් ගොතමු - බෙල්ලෙ ලමු

ගස වතුසුදු - වී පිරිසිදු
පොහොය නැත දු - සිල්ගත් බඳු

ගස අග නා - අර රඳ නා
මලට ම නා - බොහොම හි නා

-
කුමාරතුංග මුනිදාස-
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails