මහලු අයට සරදම් නො කරන්නේ
විහිළු කමට ගල් මුල් නො ගසන්නේ
යහළු කමට ඔලගුව නා ඳින්නේ
මහලු අයට කරුණා කර පන්නේ

දුප්පත් නෑයන් සළකා පන්නේ
පරඬැල් විලසින් එම නො සිතන්නේ
සරදම් කරමින් දුරු නො සිතන්නේ
හිඟ මඟ බලමින් සනසා පන්නේ

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails