පොටර් කියාලා එහෙ කියනවලු

රට ගිහිනුත් නුඹ වලංද හැදුවේ
කුඹලා හදන්නෙ වලංනේ කුඹලෝ
ඔයා හදන්නේ ගෙවල් නොවෙදෝ

හදන හදන ගේ කැඩුවට කුඹලෝ
තරහ වෙන්න නං ඔට්ටු නැතෝ
උලුවස්සේ යට ගෙවල් හැදුවහම
අපි දොර වහන්නෙ කොහොමද කුඹලෝ

පොටර් කියාලා එහෙ කියනවලු
රට ගිහිනුත් නුඹ වලංද හැදුවේ
කුඹලා හදන්නෙ වලංනේ කුඹලෝ
ඔයා හදන්නේ ගෙවල් නොවෙදෝ

රුං රුං ගාලා රේස් කරන්නේ
අයින් වෙන්නදෝ අපට කියන්නේ
මැටි ගුලි ගෙනල්ල අපෙ ගේ අස්සේ
ගෙවල් හැදුවහම අපි කොහෙ යන්නේ

පොටර් කියාලා එහෙ කියනවලු
රට ගිහිනුත් නුඹ වලංද හැදුවේ
කුඹලා හදන්නෙ වලංනේ කුඹලෝ
ඔයා හදන්නේ ගෙවල් නොවෙදෝ

හරි හරි කුඹලෝ ඔතනම මොටදෝ
ගෙයි පිළිකන්නේ ඉඩ ඇයි නැද්දෝ
පාඩුවෙ ඉන්නකො ගෙයක් හදාගෙන
ලියුං ආවොතින් දෙන්නට බැරුවෑ

පොටර් කියාලා එහෙ කියනවලු
රට ගිහිනුත් නුඹ වලංද හැදුවේ
කුඹලා හදන්නෙ වලංනේ කුඹලෝ
ඔයා හදන්නේ ගෙවල් නොවෙදෝ

-කේ.කේ. සමන් කුමාර මාමා -

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails