අකුරු මහිමය

පොරණ පඬින් කළ පත පොත
නුවණ ලැබෙයි කියැවුව හොත
නො දැන අකුරු කියවනු නැත
අකුරු තමා නැණ ගෙන  දෙත

නුවණ ලබා දෙන       දෙවියෝ
අකුරු ය ඉන් නො වනු   වියෝ
එ අකුරු මැනැවින්    සෙවියෝ
වෙති රට සලකන       කිවියෝ

නිවැරැදි හඬ නගා          කියව
හොඳ හැඩයට අකුරු      ලියව
ගී ද මිහිරි හඬින්            ගයව
ගිය ගිය තැන සැප       සපයව

පුරුදු නොකළ හොත්   දිනැ දින
නිසි පල නො ලැබෙයි   අකුරින
ආදරයෙන් බැතින්          එයින
අකුරු පුරුදු කරනු         නිතින


පළමුව ඔබගේ           සැලැකිලි
ලැබුණොත් අකුරට  නො පැකිලි
දෙවනු ව අකුරේ         සැලැකිලි
ලැබේ ය දුක් වී           වැලැකිලිඅකුරු ඔබට අහර           සොයා
ඔබ නම රට පුරා              කියා
මෙ ලොව එ ලොව සැප   සපයා
ජය දෙයි සැම තැන ම        සියා

කුමරුන් කුමරියන්          අමර
වැ නිය අකුරු ඔබ         පිරිවර
මුල දී නොගතොත්      තර කර
නො ලැබේ මතු කල      අවසර


උදයෙ ම නින්දෙන්   නැගෙන්නැ
පිරිසිදු වී තැනෙක           ඉන්නැ
අකුරට බුහුමන්           කරන්නැ
නුවණ වඩින දොර       හරින්නැ

ඉතින් ඇතැ යි පසු  නො බසිනු
නැවත නැවත පුරුදු        කරනු
බුරුලක් වෑයමට     නො දෙනු
බැරි ම තැනක් අසා       උගනු

පෙර කල ඔබ වැනි     දරුවෝ
ඉගෙන අකුරු මරු    මැරුවෝ
අලසව එ අකුරු       වැරුවෝ
නම ගම සමඟින්       දිරුවෝ

ළමා කලය අකුරට        හුරු
යන්නට එය නිකම් නො හරු
සොඳට පිහිට වෙති   ගුරුවරු
වන්නට බල උන් හට     ගුරු

ඉපිද මෙ ලොව කිම         වෙසෙසක්
නො කොට මළොත් නොවිඳ   සැපක්
වෙසෙසින් කරනට             කිසිවක්
අකුරිනි ලැබෙතොත්            පිහිටක්

ලොවට උපන්නේ පුත               ඔබ
යම් කිසිවක් පිණිස යැ                සුබ
එ සිදු කරන්නට ඉඩ                 ලැබ
ගත හැකි අකුරිනි සිත                තබ

ගුරු දෙ ගුරුන් ඈ හැය ‍          දෙන
ලවා දැන් ම හොඳ යැ           කියන
බස කියවා නොගත          හොතින
විපත පෙනේ මතුවට   මතුවට එන

අකුරට දැන් වන්න                 දාස
අකුරු පසු වැ වේ යැ               දාස
සිදු වෙයි ඔබ හැම                අදාස
පැමිණෙයි සැප දාස                දාස

මුනිදාස කුමාරතුංග
-අකුරු සැහැල්ල, 64-78 කවි මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails