අහස බලව්!
එහෙන් මෙහෙන්
නො එක් පාට
කොඩි ඇදිලා

පොළොව බලව්!
එහෙන් මෙහෙන්
නො එක් පාට
මල් ඉහිලා


අහසෙ පොළොවෙ
එහෙන් මෙහෙන්
නො එක් පාට
එළි වැටිලා

මේ උදයයි
මහ පුදුමයි
නැඟෙනහිරින්
හිරු නැඟිලා

-ආනන්ද රාජකරුණා -
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails