රන් පිඟාන ලෙස වටකුරු
දිලිහි දිලිහි තිබෙන අපුරු

හඳ හාමියෙ ! හඳහාමියෙ !
කිරිත් පැණිත් දියෝ ! දියෝ!

එම පිඟාන මැද හිඳින්නෙ
හාවෙකි, කිරි පැණිද කන්නෙ

හඳ හාමියෙ ! හඳහාමියෙ !
කිරිත් පැණිත් දියෝ ! දියෝ!

අමාවකයි නුඹ නැතිදා
අටවක නැමි පනාවදා

හඳ හාමියෙ ! හඳහාමියෙ !
කිරිත් පැණිත් දියෝ ! දියෝ!

පසළොස්වක පිඟාන දා
නුඹට මගේ දෝත ඉඳා

හඳ හාමියෙ ! හඳහාමියෙ !
කිරිත් පැණිත් දියෝ ! දියෝ!


- ආනන්ද රාජකරුණා -
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails