කෝච්චියේ කෝච්චියේ
සද්ද නැතුව මොකද අනේ
ගුචු ගුචු ගුචු සද්ද නැතුව
කඳු නගින්නෙ කොහොම අනේ

කෝච්චියේ කෝච්චියේ
රෝද නැතුව කොහොම අනේ
සිය ගාණක් කකුල් එකට
පැටලෙන්නෙ නැතිද අනේ

දුමකුත් නෑ ගුචු ගුචු නෑ
රෝදත් නෑ සිග්නල් නෑ
ගාඩ්ල නෑ ඩ්‍රැයිවර් නෑ
ස්ටේෂන් ඇත්තෙත් නෑ

කෝච්චියේ කෝච්චියේ
සද්ද නැතුව කොහොම අනේ
ගුචු ගුචු ගුචු දුමක් නැතුව
කඳු නගින්නෙ කොහොම අනේ

කේ.කේ. සමන් කුමාර මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails