තාරා පැටියා බිත්තරයෙන් එළියට ආවා.
"මම එළියට ආවා!" ඔහු කීවා.


"මමත් එළියට ආවා!" කුකුල් පැටියා කීවා.


"මම ඇවිදින්න යනවා" තාරා පැටියා කීවා.
"මමත් ඇවිදින්න යනවා" කුකුල් පැටියා කීවා.


"මම ගුලක් හාරනවා" තාරා පැටියා කීවා.
"මමත් ගුලක් හාරනවා" කුකුල් පැටියා කීවා.


"මම පණුවෙක් හොයාගත්තා" තාරා පැටියා කීවා.
"මමත් හොයා ගත්තා" කුකුල් පැටියා කීවා.


"මම සමනලයෙක් ඇල්ලුවා" තාරා පැටියා කිව්වා.
"මමත් ඇල්ලුවා" කුකුල් පැටියා කිව්වා.


"මට නාන්න ඕන" තාරා පැටියා කිව්වා.
"මටත් නාන්න ඕන" කුකුල් පැටියා කිව්වා.


"මම පීනනවා" තාරා පැටියා කිව්වා.
"මමත් පීනනවා!" කුකුල් පැටියා කෑගැහුවා.


"බේරා ගනිල්ලා!"


තාරා පැටියා කුකුල් පැටියාව බේරා ගත්තා.


"මම ආයෙත් නාන්න යනවා" තාරා පැටියා කිව්වා.
" මම යන්නෙ නෑ" කුකුල් පැටියා කිව්වා.

පුංචි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ අපූරු කතන්දරය තිළිණ කළේ චානක තිලකරත්න මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails