පිනවන දුටු දන සෑම
ගඟ ලඟ පිහිටි කදීම
තුරුපෙල අවට සැදීම
යුත් සෙවනැල්

ගන මේ කැලෙව් දිලීම
විහඟුන් මත රැව්දීම
සුළඟින් පත් ලෙලදීම
ඇති හැමකල්

යන එන දන සැමගේම
එහි ඉඳ නිවී සැනසීම
දස දිග අතු විහිදීම
තිබෙන විසල්

දෙනිපිටියට ඉතාම
වටිනා මහ නුග දුම
බලයකි එහි සිත් පේම
නිලඹර දුල්

සැමවර දන මන නන්ද
පලබර පුලුපු උයන්ද
තෙක වතු කුඹුරුවලින්ද
සැදි දෙපසේ

පෙම කරවන නිතියෙන්ද
සල්පිල් සහ ගෙවලින්ද
එහි සරණා මැතියෙන්ද
සැණ කෙලි සේ

කවියර බඩු සිතියන්ද
දැනගත් සිපි ඇදුරන්ද
සැදි දෙනිපිටිය නමින්ද
යුත් පියසේ

නුගතුර තුනු රුසිරෙන්ද
පලකර සක් දෙවියන්ද
පරසතු රුක විලසින්ද
නිබඳ දිසේ

ගජමන් නෝනා

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails