මුහුද ලස්සනයි
මුහුද හරි ලොකුයි
හෝ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝව
නතර වෙන්නේ නෑ //

රැල්ල ඇදෙනවා
වැල්ලෙ වැදෙනවා
රැල්ල ඇදෙනවා
වැල්ලෙ වැදෙනවා
සමන් මොට්ටු වගේ වතුර
බිංඳු ඉහෙනවා
සමන් මොට්ටු වගේ වතුර
බිංඳු ඉහෙනවා

මුහුද ලස්සනයි
මුහුද හරි ලොකුයි
හෝ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝව
නතර වෙන්නේ නෑ


ගී පද : ?
ගීත මියැසිය : ?
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails