බීරි අලියා

බිහිරිව අලියා ඇත්ගාලේ
වැනි වැනි හිටියා ගමරාළේ
මිහිරට වයනා වීණාවේ
තාලෙට මතු වෙයි ගී රාවේ

මහ ලොකු කන්දෙක නොම සැලුවා
හොඬ හකුළා කිතුලක් තැලුවා
වෙණ වෙණ හඬ තව තව නැඟුවා
අලියා හට ගානක් නැතුවා

වාදකයා වීණා ගානා
වන වන ඔළුවක් ඉඟි පානා
අලියා ඉන් කලබල නූනා
ලේනෙකු හිඳ ටිං ටිං ගානා

වීණා තත් බිඳිනා හඬ රසයක් නැති සැටි යා
අලියා කට බලියා ගෙන ඔහේ බලා සිටි යා

"මල් පෙරහැර"
-ළමා ගී-
සුනිල් සරත් පෙරේරා මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails