මල් කියන්නෙ කාට කාට
ළමයින්ටයි පාට පාට….//

පෙළක් ළමුන් සුවඳ ගොඩයි
පෙළක් ළමුන් හරිම හැඩයි….//

පාසල මේ ළමයින්නේ
පොළොව යටයි නොපෙනෙන්නේ….//

තදින් වැස්ස වසින කලේ
මල් පාසල වතුර වලේ….//

වතුර පිරෙන වැහි කාලේ
නිවාඩු දෙයි ඉස්කෝලේ….//

නිවාඩුවට ඇඳුම් ඔපේ
පෙන්වා මල් ළමුන් පිපේ….//

මල් කියන්නෙ කාට කාට
ළමයින්ටයි පාට පාට….//

පෙළක් ළමුන් සුවඳ ගොඩයි
පෙළක් ළමුන් හරිම හැඩයි….//

පාසල මේ ළමයින්නේ
පොළොව යටයි නොපෙනෙන්නේ….//

දැන් මල් පාසල් නිවාඩු
ළඟදී අපටත් නිවාඩු…//

ගායනය/තනුව: නන්දා මාලිනී

සිතුවම : Donald Zolanපී.බී. අල්විස් පෙරේරාමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails