ලබුවැල- වැඩුණු මහ ලොකුවට
කීයද වයස තමුසෙට

කිතුල් ගස- අහන එක පුදුමයි
දැන් මට වයස පණහයි

ලබුවැල-මට මාස හයකුත්
දවස් හතරකි තව මත්

කිතුල් ගස- ඔබ බාල බව මම
දැන ගෙන සිටිමි හොඳටම

ලබුවැල- නැතත් වයසක් මට
උස වෙමි ඔබේ තරමට
මට මෙන් ඉක්මනට
හැදෙන්නට බැරි මොකද තමුසෙට

කිතුල් ගස- ඉක්මට හැදුණොත්
ඒ ඉක්මනින් නැති වෙත්

මගෙ ඇඟේ වෙළිලා
මාසෙන් දෙකෙන් හැදිලා
ඔබ මෙන් මැළවිලා
දහස් ගණනක් ගියා මැරිලා

එස්. මහින්ද හිමිමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails